18. ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น”

การนำเข้าพลังงาน ใน พ.ศ. 2561 มีการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น รวมทั้งสิ้น 70,397 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.34 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 67,466 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าน้ำมันดิบ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้นของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพลังงานทุกประเภท ยกเว้นน้ำมันสำเร็จรูปที่มีการส่งออกมากกว่าการนำเข้าพลังงาน

ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2552-2561

หมายเหตุ: [1] การนำเข้า (สุทธิ) พลังงาน หมายถึง การนำเข้าพลังงานที่หักลบการส่งออกพลังงานแล้ว
                 [2] เครื่องหมายติดลบ (-) หมายถึง มีการส่งออกพลังงานสูงกว่าการนำเข้าพลังงาน

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562